ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - ภาพรวมระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

สรุปผล:

  • Normal
  • Warning
  • Crisis

โอกาสเกิดวิกฤต (MLogit)

การคาดการณ์แนวโน้ม